Salgs- & Leveringsbetingelser

Nedenfor fremgår Printfactory A/S’ salgs- og leveringsbetingelser, som finder anvendelse mellem bestilleren og
Printfactory A/S i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Printfactory A/S og bestilleren.


1.0 Tilbud og aftale
1.1. Tilbud er bindende for Printfactory A/S i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Printfactory A/S. I tilfælde, hvor bestilleren ikke
afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Printfactory A/S har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget
bestilling.


2.0. Pris
2.1. Alle priser er ekskl. moms, afgifter og forsendelse.
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger,
materialepriser og øvrige omkostninger.
2.2.1. Har bestilleren anmodet Printfactory A/S om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag,
prøvetryk, cromalin m.v. er Printfactory A/S berettiget til at få dette arbejde betalt med Printfactory A/S’ til
enhver tid gældende timetakst
2.2.2. Såfremt der i tiden fra aftaleindgåelse og frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i
lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Printfactory A/S berettiget til at
regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.3. Såfremt der i tiden fra aftaleindgåelse og frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger,
materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen
reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i
danske kroner. Ved kursændringer forbeholder Printfactory A/S sig retten til at ændre prisen tilsvarende, hvis
betaling ikke er indgået.
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er Printfactory A/S berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Printfactory A/S, viser sig
at være ufuldstændigt, uegnet, mangelfuldt eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet
er påbegyndt. Der beregnes minimum 15 minutter til Printfactory A/S’ til enhver tid gældende timesats.
Overstiger tiden for dette arbejde mere end en halv time orienterer Printfactory A/S bestilleren, inden arbejdet
sættes i gang.
2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
2.4. Alle priser er beregnet for levering på Printfactory A/S’ adresse i Viborg (Livøvej 9, DK-8800 Viborg).
Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den
aftalte pris, jf. pkt. 4.
2.5. Ønsker bestilleren - og påtager Printfactory A/S sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke
tilhører Printfactory A/S, betaler bestilleren vederlag herfor, ud over den aftalte pris.


3. Ejendomsforbehold
3.1. Samtlige varer købt af Printfactory A/S, forbliver Printfactory A/S’ ejendom, indtil endelig
betaling af samtlige fordringer inkl. renter og omkostninger, har fundet sted.
3.2. Såfremt bestiller misligholder sin betalingsforpligtelse, er Printfactory A/S berettiget til at tilbagetage det
solgte, hvis forholdet ikke bringes i ordren senest 10 dage efter Printfactory A/S’ anmodning herom.
Tilbagetagelsen sker om nødvendigt med fogedrettens hjælp.
2 af 4


4. Levering og risikoens overgang
Leveringsstedet er Printfactory A/S’ firmaadresse. Al forsendelse, ud over Printfactory A/S’ firmaadresse, sker
for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Printfactory A/S forsikrer kun en leverance, såfremt bestilleren
fremsætter skriftlig begæring herom og i så fald kun for bestillerens regning.


5. Leveringsomfang
5.1. Det aftalte oplag må af Printfactory A/S overskrides med 5 %.
5.2. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Printfactory A/S,
har Printfactory A/S ret til en rimelig overlevering ud over 5 % af aftalt oplag, dog højest svarende til
materialeleverandørens leveringsbetingelse.


6. Betaling
6.1. Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelse samt faktura.
6.2. Finder betaling ikke rettidigt sted, beregnes renter fra forfaldsdagen i henhold til Rentelovens
bestemmelser herom, svarende til Danmarks Nationalbanks udlånsrente, reguleret hvert år pr. 1/1 og 1/7 med
tillæg af 7 %.
6.3. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser, beregner Printfactory A/S sig et gebyr på kr. 100,- pr. gang.
6.4. På Printfactory A/S’ anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed
for betaling eller yde forudbetaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Printfactory A/S
forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. Såfremt bestilleren ikke opfylder den
nævnte forpligtelse senest 10 dage efter Printfactory A/S’ anmodning herom, er Printfactory A/S berettiget,
men ikke forpligtiget til at hæve den aftale, der er indgået mellem parterne helt eller delvist.
6.5. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Printfactory A/S
berettiget til delvis fakturering.


7. Ejendomsret, ophavsret m.v.
7.1. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og
uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Printfactory A/S og må ikke uden Printfactory A/S’ godkendelse
overlades til tredjemand.
7.2. Hvad Printfactory A/S har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig
forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er
fremstillet, opbevares/arkiveres ikke efter levering af ordren. Printfactory A/S har som udgangspunkt intet
ansvar for tab eller beskadigelse, jfr. nærmere pkt. 10.5.
7.3. Det i pkt. 7.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren.


8. Forsinkelse og leveringstid
8.1. Med de i pkt. 8.2. nævnte forbehold, finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan
leveringstid aftalt, finder levering sted, når Printfactory A/S’ arbejde er færdigt.
8.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de under pkt. 10.1 nævnte omstændigheder eller
bestillerens handling eller undladelse, har Printfactory A/S ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden
eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Printfactory A/S
leveringsforpligtelser fordyres for Printfactory A/S er Printfactory A/S forpligtet til at gennemføre disse, såfremt
bestilleren erklærer at holde Printfactory A/S skadesløs ved betaling af den af Printfactory A/S beregnede
merpris.
8.3. Har bestiller ikke anmodet om levering på et nøjagtigt bestemt tidspunkt, kan ophævelse som følge af
forsinkelse først ske efter, at Printfactory A/S skriftligt er anmodet om at overholde aftalt leveringstidspunkt og
kun, hvis levering ikke finder sted senest 3 dage efter denne anmodning.
3 af 4
8.4. Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 8.2. følgende forbehold, berettiget til at hæve
aftalen, såfremt bestilleren samtidig med aftalens indgåelse skriftligt har præciseret, at levering sker på et
nøjagtigt bestemt tidspunkt.


9. Mangler
9.1. Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5 %.
9.2. Variationer i størrelser på +/- 2 % kan forekomme.
9.3. Printfactory A/S har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.
9.4. Mindre afvigelser fra godkendt farveprøve eller aftalt specifikation, berettiger ikke bestilleren til prisafslag
eller til at nægte at modtage det bestilte.
9.5. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere skriftligt herover til
Printfactory A/S. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra leveringen har fundet
sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Printfactory A/S er berettiget til at afhjælpe en
mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
9.6. I tilfælde af reklamation, skal leverancen returneres til Printfactory A/S for besigtigelse og stillingtagen.
Bestiller betaler returfragt til Printfactory A/S. Såfremt Printfactory A/S giver medhold i reklamationen,
refunderer Printfactory A/S rimelige udgifter til fragt til bestilleren.
9.7. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Printfactory A/S ikke for fejl
eller mangler, der kan henføres dertil.
9.8 Såfremt bestilleren ikke ønsker en farveprøve, bortfalder bestillerens reklamationsret over farver og evt.
fejl i print, der kunne have været opdaget ved en farveprøve.


10. Ansvar
10.1. I tilfælde af forsinkelse kan Printfactory A/S ikke gøres ansvarlig, hvor forsinkelse kan tilskrives:
arbejdskonflikter af enhver art, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, og i øvrigt enhver omstændighed,
som Printfactory A/S ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller
uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder,
valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og
importforbud og anden force majeure lignende situation.
10.1.2 I tilfælde af mangler ved det leverede, har Printfactory A/S intet ansvar, hvor manglen skyldes fejl i
eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget beskadigelse af produktionen.
10.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis
årsagen er en af Printfactory A/S’ underleverandørers forsinkelse eller manglende udførelse af arbejdet som
følge af en af de i pkt. 10.1 nævnte omstændigheder eller underleverandørens ophør.
10.3. I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, hæfter Printfactory A/S ikke for driftstab, tab af
avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog
pkt. 10.4.
10.4. Printfactory A/S har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse
eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og
øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pådrager Printfactory A/S sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til
udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Printfactory A/S skadesløs for et sådant
ansvar.
10.5. Printfactory A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af materiale, som f.eks. originaler, materialer,
o.l. som ikke er Printfactory A/S’, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring,
herunder opbevaring af arbejder, Printfactory A/S har udført, jf. pkt. 2.5. Printfactory A/S er dog ansvarlig
såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Printfactory A/S.
Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur
skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret
retur-emballage.
4 af 4
10.6. Printfactory A/S er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade
på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig
benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Printfactory A/S er kun
ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået
fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Printfactory A/S er
dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der
emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår,
medmindre det dokumenteres, at der fra Printfactory A/S’ side er handlet med grov uagtsomhed. Printfactory
A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Printfactory A/S i anledning af
en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for
Printfactory A/S’ ansvar, er bestilleren pligtig at holde Printfactory A/S skadesløs herfor såvel som for
sagsomkostninger.


11. Underleverandører
Printfactory A/S er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


12. Periodiske skrifter
Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3
måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.


13. Lovvalg
Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden
ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dansk lovgivning anvendes,
uanset om dansk international privatret anviser anden lovgivning.


14. Tvister og værneting
14.1. Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v., er det Printfactory A/S’
ret at lade tvisten afgøre ved de almindelige domstole.
14.2. Sager vedr. aftaler mellem Printfactory A/S og bestiller, anlægges ved Printfactory A/S’ værneting
(hjemsted), uanset hvilken af parterne der anlægger sagen.


15. Fortolkning
Printfactory A/S’ salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet på dansk og oversat til andre sprog. Såfremt der
er uoverensstemmelse mellem udgaverne, skal den danske version lægges til grund ved fortolkning.
Rev. 11-06